pic_flash_box_kml.png
pic_flash_box_jn.jpg
pic_flash_box_urb_84038.jpg

Odeljenje za privredu i društvene delatnosti

 
Odeljenje za privredu i društvene delatnosti vrši poslove koji se odnose na oblast opšte privredne problematike, praćenje propisa iz oblasti privatnog preduzetništva i davanje informacija, izdavanje potvrde i uverenja ranije registrovanim privatnim preduzetnicima, određuje, odnosno odobrava prodajno mesto na kojem se obavlja trgovina na malo van prodajnog objekta, kao i vreme i način te trgovine u skladu sa zakonom. Prati stanje i predlaže mere za zaštitu i unapređenje životne sredine na svom području, sprovodi akcione i sanacione planove od značaja za zaštitu životne sredine na svom području u skladu sa aktima grada, stara se i obezbeđuje uslove za očuvanje, korišćenje i unapređenje područja sa prirodnim lekovitim svojstvima, stara se o ostvarivanju, zaštiti i unapređenju ljudskih prava i individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina i etničkih grupa. Radi nacrte odluka iz svoje oblasti koje se razmatraju na sednici Skupštine gradske opštine i izveštaje i informacije iz okvira poslova odeljenja, kao i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada i odlukama gradske opštine.
U okviru Odeljenja za privredu i društvene delatnosti obavljaju se poslovi marketinga poslovnih potencijala gradske opštine Barajevo, privlačenje novih domaćih i stranih investitora i širenje lokalnih poslovnih aktivnosti, uspostavljanje kontakata i direktna podrška lokalnoj poslovnoj zajednici, podrška procesu strateškog planiranja, podsticaj finansiranja, priprema i nadzor u realizaciji projekata od značaja za lokalni ekonomski razvoj, pružanje saveta, održavanje i unapređenje odnosa sa centralnim institucijama odgovornim za ekonomski razvoj, pisanje predloga projekata za potrebe Uprave gradske opštine, pomoć pri pisanju predloga projekata javnim preduzećima i investitorima,praćenje realizacije projekata, stvaranje monitoring sistema u cilju kvalitetnijeg praćenja konkursa na sajtovima,traženje partnera za sprovođenje projekata definisanih u Strategiji,organizovanje lokalnih aktera koji su zainteresovani za realizaciju projekata definisanih u strategiji, (MSPP, NVO, udruženja, poljoprivrednici), komuniciranje sa donatorima i korisnicima, informisanje, izrada i pomoć u izradi predloga projekata, poslove administratora GIS sistema i poslovi SLAP koordinatora .
- Kancelarija za mlade koja obavlja poslove koji se odnose na podsticanje mladih da se organizuju, udružuju i učestvuju u društvenim tokovima, poslovi zaštite interesa mladih i pomoć u ostvarenju njihovih interesa, saradnje sa omladinskim udruženjima u njihovom radu, podsticanju i ostvarivanju saradnje, koja se odnosi na omladinu i ulogu mladih na teritoriji gradske opštine Barajevo. U oblasti omladinske politike sprovodi nacionalnu strategiju za mlade i akcioni plan politike za mlade grada, utvrđuje akcioni plan politike za mlade na području opštine koji je usklađen sa akcionim planom za sprovođenje strategije za mlade grada .
Odeljenje za privredu i društvene delatnosti prati stanje i stara se o opremanju i održavanju (osim kapitalnog) dečjih vrtića i osnovnih škola, prati upis u prvi razred osnovne ili specijalne škole i redovno pohađanje nastave u osnovnim školama i pokreće prekršajni postupak protiv roditelja, odnosno staratelja čije dete nije blagovremeno upisano, odnosno ne pohađa pripremni predškolski program, u skladu sa zakonom, organizuje poslove koji se odnose na prevoz dece i njihovih pratilaca radi pohađanja pripremnog predškolskog programa na udaljenosti većoj od 2 km i učenika osnovnih škola na udaljenosti većoj od 4 km od sedišta škole, organizuje prevoz, smeštaj i ishranu dece i učenika sa smetnjama u razvoju, bez obzira na udaljenosti mesta stanovanja od škole, organizuje prevoz učenika na republička i međunarodna takmičenja, u saradnji sa obrazovno-vaspitnom ustanovom utvrđuje mere i aktivnosti zaštite i bezbednosti dece, odnosno učenika za vreme ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada i drugih aktivnosti koje organizuje ustanova, u skladu sa zakonom. Podstiče razvoj kulturno-umetničkog stvaralaštva i amaterizma na svom području, obezbeđuje uslove za održavanje kulturnih manifestacija od značaja za gradsku opštinu. Prati potrebe i stara se o zadovoljavanju potreba građana u oblasti sporta na području gradske opštine, učestvuje u realizaciji sistema školskog sporta i obezbeđuje uslove za organizovanje i održavanje sportskih takmičenja i manifestacija od opštinskog značaja, obezbeđuje uslove za realizaciju programa ustanova i omladinskih organizacija na svom području. Izrađuje nacrt programa razvoja sporta na nivou opštine koji je usklađen sa programom razvoja sporta na nivou grada, predlaže mere za održavanje sportskih objekata na području opštine, obezbeđuje uslove za organizovanje i održavanje sportskih takmičenja od opštinskog značaja. Vrši poslove na utvrđivanju statusa izbeglica, vrši upravne - pravne poslove u oblasti boračko-invalidske zaštite ratnim vojnim i mirnodopskim invalidima, civilnim invalidima rata i korisnicima porodične invalidnine, zaštitu civilnih invalida rata i dopunsko materijalno obezbeđenje boraca, ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica, vrši poslove zaštite i unapređenja rodne ravnopravnosti, pomoći u ostvarivanju i unapređenju položaja žena u svim segmentima života. Pomaže razvoj različitih oblika samopomoći i solidarnosti sa licima sa posebnim potrebama, kao i sa licima koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima i podstiče aktivnosti i pruža pomoć udruženjima i organizacijama osoba sa invaliditetom i drugim socijalno-humanitarnim organizacijama na svom području.Vrši organizacione i administrativno-tehničke poslove koji se odnose na rad informacionog centra i opštinskog pozivnog centra i to: komunikaciju sa građanima u vezi sa radom organa opštine, pružanja usluga javnih preduzeća, evidentiranje komunalnih problema, u cilju unapređenja odnosa prema građanima, radi Nacrte odluka iz svoje oblasti koje se razmatraju na sednici Skupštine gradske opštine i izveštaje i informacije iz okvira poslova odeljenja, kao i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada i odlukama opštine.
Baner_10mm_desno_LAT2.jpg

Baner_10mm_desno_LAT.jpg

pic_flash_box_1.jpg

baner_jrasveta2.jpg

Baner_KI2.jpg

e_gradjanin.jpg

Baner_CZK.jpg

Logo_JPEG.jpg

Baner_kodeks.jpg

Baner_INF_cir_25406.gif

Baner_vodic2.jpg

Baner_Ministarstvo_odbrane_ok.jpg

Baner_glasnik2.jpg

Baner_Dobra_uprava.jpg

Baner_Direkcija_za_javni_prevoz_16680.jpg

pic_banner_4.gif

pic_banner_1.gif

pic_banner_2.gif

EUNET_baner_OK.jpg

Imate problem iz nadležnosti opštine Barajevo ili predloge za njeno bolje funkcionisanje?

questionservis48 sati