pic_flash_box_kml.png
pic_flash_box_jn.jpg
pic_flash_box_urb_84038.jpg

Odeljenje za urbanizam, građevinske i komunalne poslove

 
Odeljenje za urbanizam, građevinske i komunalne poslove vrši poslove urbanizma koji se odnose na davanje mišljenja na prostorne i urbanističke planove koji donosi grad. Izrađuje nacrt plana postavljanja manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (kiosci, tezge i drugi pokretni mobilijar), po prethodno pribavljenoj saglasnosti organizacionih jedinica Gradske uprave nadležnih za poslove urbanizma i saobraćaja, odnosno druge nadležne organizacije u skladu sa propisom Grada, donosi rešenja o postavljanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (kiosci, letnje i zimske bašte, tezge i drugi pokretni mobilijar) i balon hala sportske namene u skladu sa propisima Grada, opštine i Statutom Gradske opštine Barajevo. Izrađuje nacrte odluka iz oblasti građevinskih poslova, postupa u skladu sa Zakonom o ozakonjenju i izrađuje izveštaje i informacije iz okvira poslova odeljenja, poslove koji se odnose na nazive ulica, trgova, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta na svom području, u skladu sa zakonom i propisima grada, radi Nacrte odluka iz svoje oblasti koje se razmatraju na sednici Skupštine gradske opštine, izveštaje i informacije iz okvira poslova odeljenja, kao i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada i odlukama gradske opštine.
U okviru Odeljenja za urbanizam, građevinske i komunalne poslove obrazuje se Odsek za sprovođenje objedinjene procedure koji sprovodi objedinjenu proceduru za izdavanje građevinskih dozvola za izgradnju ili rekonstrukciju objekata do 800 m2 bruto razvijene građevinske površine i pretvaranju zajedničkih prostorija u stambeni, odnosno poslovni prostor osim u postupcima legalizacije objekata na teritoriji gradske opštine, izdaje građevinsku dozvolu za izgradnju i rekonstrukciju saobraćajnica i objekata linijske, odnosno komunalne infrastrukture na svom području, izdaje informaciju o lokaciji, lokacijske uslove za objekte za koje izdaje građevinsku dozvolu u skladu sa Statutom grada, poslove izdavanja odobrenja za izgradnju, izdaje potvrde o prijavi izvođenja radova za objekte za koje je doneto rešenje o odobrenoj izgradnji, prijave radova za izgradnju pomoćnih objekata, potvrde da su temelji izgrađeni u skladu sa glavnim projektom, izdaje upotrebne dozvole, rešenja o rušenju objekta i druge poslove poverene organu uprave zakonom, odnosno Statutom grada vezane za izdavanje građevinske i upotrebne dozvole i izvođenje drugih građevinskih radova, potvrđuje projekte parcelacije i preparcelacije za područje opštine. Sprovodi objedinjenu proceduru za pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, za pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja, a uslov su za izgradnju objekata, odnosno za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske dozvole i upotrebne dozvole iz njegove nadležnosti, kao i obezbeđenje uslova za priključenje na infrastrukturnu mrežu i za upis prava svojine na izgrađenom objektu. Sprovodi objedinjenu proceduru i u slučajevima izdavanja rešenja iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, broj 72/09, 81/09 - ispr., 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 132/14 i 145/14). U okviru objedinjene procedure sprovodi se i izmena lokacijskih uslova, odnosno rešenja o građevinskoj dozvoli.

Baner_10mm_desno_LAT2.jpg

Baner_10mm_desno_LAT.jpg

pic_flash_box_1.jpg

Baner_KI2.jpg

e_gradjanin.jpg

baner_jrasveta2.jpg

Baner_CZK.jpg

Logo_JPEG.jpg

Baner_kodeks.jpg

Baner_INF_cir_25406.gif

Baner_vodic2.jpg

Baner_Ministarstvo_odbrane_ok.jpg

Baner_glasnik2.jpg

Baner_Dobra_uprava.jpg

pic_banner_4.gif

Baner_Direkcija_za_javni_prevoz_16680.jpg

pic_banner_1.gif

pic_banner_2.gif

EUNET_baner_OK.jpg

Imate problem iz nadležnosti opštine Barajevo ili predloge za njeno bolje funkcionisanje?

questionservis48 sati