pic_flash_box_kml.png
pic_flash_box_jn.jpg
pic_flash_box_urb_84038.jpg

Služba za skupštinske poslove

 

Služba za skupštinske poslove vrši organizacione poslove i administrativne, tehničke i daktilografske poslove za Skupštinu gradske opštine, predsednika gradske opštine i Veća gradske opštine, priprema normativna akta koja se odnose na rad Skupštine i njenih tela, predsednika gradske opštine i Veća gradske opštine, kada obrađivači nisu nadležna odeljenja, obavlja sve pojedinačne poslove za Skupštinu gradske opštine predsednika gradske opštine i Veće gradske opštine, koji se odnosi na pripremu sednica i obradu akata usvojenih na sednicama, ustrojava dokumentaciju Skupštine gradske opštine, predsednika gradske opštine i Veće gradske opštine, čuva izvorna dokumenta o radu Skupštine gradske opštine, predsednikka gradske opštine i Veća gradske opštine i vodi evidenciju o sednicama pomenutih organa, priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana za potrebe Komisije za predstavke i žalbe, i pruža stručnu pomoć obrađivačima materijala za sednice Skupštine gradske opštine i Veća gradske opštine.
U okviru Službe za Skupštinske poslove gradske opštine obrazuje se Odsek za informisanje za vršenje poslova koji se odnose na: stručne, operativne, organizacione i administrativno-tehničke poslove za potrebe predsednika gradske opštine, prijem, obradu i raspoređivanje pošte i ostalih materijala predsednika gradske opštine, vodi evidenciju predmeta i ostalih dokumenata i prati izvršenje donetih akata; obavlja poslove sazivanja, pripremanja materijala za održavanje kolegijuma, komisija i saveta predsednika gradske opštine i ostalih materijala o kojima odlučuje predsednik gradske opštine; obavlja poslove protokola vezanih za zvanične prijeme i posete predsedniku gradske opštine, kao i organizaciju prijema građana, konferencija za štampu, međunarodne i međuopštinske saradnje; razmatra predstavke, pritužbe, peticije i predloge građana, postupa po njima i obaveštava građane; rešava zahteve za davanje informacija od javnog značaja, radi Nacrte odluka iz svoje oblasti koje se razmatraju na sednici Skupštine gradske opštine i izveštaje i informacije iz okvira poslova kabineta, kao i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada i odlukama gradske opštine. U okviru odseka se obavljaju i poslovi koji se odnose na pravovremeno i potpuno informisanje građana o radu organa gradske opštine; organizovanje konferencija za novinare za potrebe organa gradske opštine i javnih preduzeća; organizovanje informisanja u vanrednim situacijama; održavanje i uređivanje internet prezentacije gradske opštine; izrada analitičkih materijala o javnom informisanju; uređivanje, izdavanje i distribucija opštinskog glasila “Barajevski glasnik”; davanje mišljenja i odobrenja za upotrebu grba i zastave opštine i priprema i praćenje akata vezanih za upotrebu grba i zastave opštine; čuvanje foto i ostale dokumentacije iz delokruga rada.
U okviru ove službe obrazuje se Grupa zajedničkih poslova u okviru koje se obavljaju poslovi ekonoma, domara, daktilografa, vozača motornih vozila Uprave gradske opštine, održavanje i obezbeđenje objekta, dostave - kurir, poslovi telefoniste, kao i drugi manipulativni poslovi.

Baner_10mm_desno_LAT2.jpg

Baner_10mm_desno_LAT.jpg

pic_flash_box_1.jpg

baner_jrasveta2.jpg

Baner_KI2.jpg

e_gradjanin.jpg

Baner_CZK.jpg

Logo_JPEG.jpg

Baner_vodic2.jpg

Baner_kodeks.jpg

Baner_INF_cir_25406.gif

Baner_Ministarstvo_odbrane_ok.jpg

Baner_glasnik2.jpg

Baner_Dobra_uprava.jpg

Baner_Direkcija_za_javni_prevoz_16680.jpg

pic_banner_4.gif

pic_banner_1.gif

pic_banner_2.gif

EUNET_baner_OK.jpg

Imate problem iz nadležnosti opštine Barajevo ili predloge za njeno bolje funkcionisanje?

questionservis48 sati