pic_flash_box_kml.png
pic_flash_box_jn.jpg
pic_flash_box_urb_84038.jpg

Lokalni plan upravljanja otpadom GO Barajevo - početak javne rasprave

 

U toku je javna rasprava o nacrtu Lokalnog plana upravljanja otpadom GO Barajevo. Nacrt dokumenta možete pogledati ovde .
Vaše komentare, primedbe i sugestije možete uputiti putem e-maila na: otasevicnatasa@yahoo.com, putem pošte na adresu GO Barajevo, Svetosavska 2, 11460 Barajevo sa naznakom “za Lokalni plan upravljanja otpadom” ili se direktno na pomenutoj adresi, obratiti koordinatoru izrade Lokalnog plana upravljanja otpadom, Nataši Otašević, dipl. ing.
Izradu Lokalnog Plana upravljanja otpadom GO Barajevo, pomogao je Projekat ''Program podrške opštinama IPA 2007'' koji finansira Evropska unija, a sprovodi konzorcijum partnera na čelu sa GIZ IS.
Upravljanje otpadom u skladu sa evropskim standardima
Lokalni plan upravljanja otpadom gradske opštine Barajevo, izrađen je u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i važi za period do 2020. godine. Plan utvrđuje osnovne probleme u upravljanju otpadom i daje preporuke, odnosno ciljeve za rešavanje problema i uređenje upravljanja otpadom u skladu sa evropskim standardima.
Plan je izrađen uz učešće svih zainteresovanih organizacija i institucija.

CILjEVI PLANA:

CILj 1. Prošireni i ojačani administrativni kapaciteti na nivou opštine u oblasti upravljanja otpadom
   
Osnivanje Službe za zaštitu životne sredine u Opštinskoj upravi; Unapređenje rada opštinskih inspekcijskih službi i poboljšanje koordinacije opštinske, gradske i republičke inspekcije; Jačanje administrativnih kapaciteta za efikasnije sprovođenje propisa u oblasti zaštite životne sredine u opštini; Osnivanje Fonda za zaštitu životne sredine.

CILj 2. Poboljšana tehnička opremljenost JKP

Prikupljanje preciznih podataka o količinama otpada koji nastaje na teritoriji opštine Barajevo; Nabavka kontejnera i ostalih posuda za sakupljanje komunalnog otpada; Određivanje lokacija za postavljanje kontejnera za otpad; Obezbediti potrebna tehnička sredstva za JKP ''10. oktobar'' – nabavka vozila; Razraditi rute i dinamiku sakupljanja otpada; Organizacija prikupljanja kabastog smeća.

CILj 3. Trajno uklonjene divlje deponije i podržana izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom

Učešće u izgradnji regionalnog centra za upravanje otpadom Kalenić prema nacionalnim propisima i EU direktivama i u skladu sa Strategijom upravljanja otpadom Republike Srbije 2010-2019.; Identifikacija divljih deponija; Izrada tehničke dokumentacije za sanaciju smetlišta; Sanacija i/ili uklanjanje postojećih smetlišta.

CILj 4. Uspostavljen sistem odvojenog sakupljanja, separacije i reciklaže otpada

Postavljanje kontejnera za selektivno sakupljanje reciklabilnog otpada – zelenih ostrva; Izgradnja centra za odvojeno sakupljanje reciklabilnog otpada - reciklažnog dvorišta; Osigurati tržište za odvojeno sakupljeni otpad; Uspostavljanje sistema odvojenog sakupljanja opasnog otpada iz domaćinstava.

CILj 5. Razvijen i sproveden sistem finansiranja upravljanja otpadom na lokalnom nivou

Restruktuiranje JKP i odvajanje poslova upravljanja otpadom od drugih komunalnih poslova, i poslova sakupljanja otpada od poslova tretmana i odlaganja; Podrška formiranju regionalnog javno komunalnog preduzeća za upravljanje centrom za upravljanje otpadom; Primena principa pune nadoknade troškova za sakupljanje i odlaganje otpada.

CILj 6. Razvijena javna svest stanovništva o značaju upravljanja otpadom
   
Razvijanje svesti o potrebi pravilnog postupanja sa otpadom, pre svega kod dece i omladine; Implementacija programa za razvijanje svesti javnosti o odvojenom sakupljanju i reciklaži; Poboljšanje sistema informisanja građana o pitanjima i problemima upravljanja otpadom.


Nazad
Baner_10mm_desno_LAT2.jpg

Baner_10mm_desno_LAT.jpg

pic_flash_box_1.jpg

e_gradjanin.jpg

baner_jrasveta2.jpg

Baner_KI2.jpg

Logo_JPEG.jpg

Baner_CZK.jpg

Baner_INF_cir_25406.gif

Baner_vodic2.jpg

Baner_kodeks.jpg

Baner_Ministarstvo_odbrane_ok.jpg

Baner_glasnik2.jpg

Baner_Dobra_uprava.jpg

Baner_Direkcija_za_javni_prevoz_16680.jpg

pic_banner_4.gif

pic_banner_1.gif

pic_banner_2.gif

EUNET_baner_OK.jpg

Imate problem iz nadležnosti opštine Barajevo ili predloge za njeno bolje funkcionisanje?

questionservis48 sati