pic_flash_box_kml.png
pic_flash_box_jn.jpg
pic_flash_box_urb_84038.jpg

USVOJEN LOKALNI PLAN UPRAVLjANjA OTPADOM GO BARAJEVO 2011-2020.

 

Gradska opština Barajevo je na sednici Skupštine opštine Barajevo, dana 4. novembra 2011. godine, usvojila Lokalni plan upravljanja otpadom GO Barajevo 2011-2020.
Od izabranih opština za podršku izradi sektorskih planova na lokalnom nivou,  na osnovu Otvorenog poziva za lokalne samouprave, raspisanog od strane projekta MSP IPA 2007, finansiranog od Evropske unije, opština Barajevo je prva sprovela proces izrade Lokalnog plana, proces javne rasprave i usvojila pomenuti dokument.
Plan upravljanja komunalnim otpadom ima za cilj uspostavljanje održivog upravljanja komunalnim otpadom i kao takav obuhvata načine rešavanja niza zadataka i daje detaljne aktivnosti, koje zainteresovane strane treba da preduzmu da bi se dostigla vizija i ciljevi, koji su postavljeni u nacionalnoj Strategiji upravljanja otpadom.

Lokalni plan upravljanja otpadom GO Barajevo je u saglasnosti sa sledećim zakonskim aktima i planovima:

- Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS" br. 36/09 i 88/10), definisana je obaveza izrade lokalnih i regionalnih planova upravljanja otpadom, koji trebaju biti međusobno usaglašeni i usaglašeni sa Strategijom upravljanja otpadom.
- U saglasnosti je sa Regionalnim planom upravljanja otpadom za 11 opština Kolubarskog regiona.
- U saglasnosti je sa Strategijom održivog razvoja GO Barajevo 2010-2020. godine.

Potrebna infrastruktura za implementaciju sektorskog plana upravljanja otpadom:

- proširenje obuhvata sakupljanja komunalnog otpada;
- postavljanje kontejnera za primarnu selekciju otpada u cilju razvijanja reciklaže – “zelena ostrva”;
- izgradnja centra za odvojeno sakupljanje reciklabilnog otpada – reciklažnog dvorišta u Barajevu;
- sanacija postojeće deponije u Barajevu.

Učešće u izgradnji Regionalnog centra za upravljanje otpadom:

- izgradnja regionalne deponije;
- izgradnja postrojenja za separaciju reciklabilnog otpada;
- izgradnja postrojenja za kompostiranje;
- izgradnja postrojenja za reciklažu građevinskog otpada.

Zaštita i unapređenje životne sredine u najvećoj meri utiče na stanovnike lokalne zajednice, tako da je Lokalni plan upravljanja otpadom GO Barajevo, rađen u partcipaciji sa građanstvom i svim relevantnim predstavnicima institucija, ustanova i organizacija sa teritorije Gradske opštine Barajevo, čiji će predstavnici učestvovati u njegovoj kasnijoj implementaciji. Zajedničkim angažovanjem, poštujući potrebe različitih ciljnih grupa, obezbedićemo zaštićenu životnu i radnu sredinu.

Nazad
Baner_10mm_desno_LAT2.jpg

Baner_10mm_desno_LAT.jpg

pic_flash_box_1.jpg

e_gradjanin.jpg

baner_jrasveta2.jpg

Baner_KI2.jpg

Logo_JPEG.jpg

Baner_CZK.jpg

Baner_INF_cir_25406.gif

Baner_vodic2.jpg

Baner_kodeks.jpg

Baner_Ministarstvo_odbrane_ok.jpg

Baner_glasnik2.jpg

Baner_Dobra_uprava.jpg

Baner_Direkcija_za_javni_prevoz_16680.jpg

pic_banner_4.gif

pic_banner_1.gif

pic_banner_2.gif

EUNET_baner_OK.jpg

Imate problem iz nadležnosti opštine Barajevo ili predloge za njeno bolje funkcionisanje?

questionservis48 sati